Verkoop- & leveringsvoorwaarden

Alpine isolatie BV, Het Nieuwe Veer 11, 7461BV Rijssen, ingeschreven bij de KvK met dossiernummer 60020784. – hierna te noemen Alpine –Verkoop- & leveringsvoorwaarden – hierna te noemen voorwaarden -.

1– Opdracht koper. Een opdracht voor levering van goederen, product en of dienst aan een koper – hierna te noemen koper of klant, wordt door Alpine in een orderbevestiging – hierna ook te noemen, opdracht of order – vastgelegd. De order is definitief indien deze door de koper voor akkoord is ondertekend. Alleen bij het niet accepteren van de opdracht door Alpine wordt binnen 14 dagen na de orderdatum dit de klant schriftelijk kenbaar gemaakt en is Alpine in dit geval niet schadeplichtig. Wijzigingen en of aanpassingen van een bestaande order zijn alleen geldig indien voor akkoord ondertekend door Alpine. Opdrachten minder dan € 750, = excl. btw worden meestal door Alpine niet uitgevoerd i.v.m. te hoge kosten.

2– Werkzaamheden producten en diensten. Werkzaamheden en of diensten die door Alpine worden verricht en of het leveren van materialen voor het isoleren van woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen en of welk object dan ook, glas inclusief de benodigde glaslatten, kitten en voegmaterialen voor montage en of reparatie, af kitten c.q. plaatsen van onze producten. worden hierna genoemd product, producten, werkzaamheden en of diensten.

3 — Procuratie. De bestuurder – alleen zelfstandig bevoegd – die in het handelsregister bij Alpine is vermeld heeft tekenbevoegdheid, deze beoordeeld en accepteert de ontvangen orders. Opdrachten en of afspraken gemaakt door medewerkers van Alpine of wie dan ook die niet bevoegd zijn worden door Alpine niet aanvaard en zijn derhalve niet rechtsgeldig.

4– Offerte en prijzen. Bij meerwerk wordt altijd een aanvullende orderbevestiging gemaakt met een wellicht andere levertijd. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en uiterlijk 30 dagen na dagtekening geldig. Prijzen zijn in euro’s en excl. BTW., verpakking en vrachtkosten of anders overeengekomen. Indien door de overheid, vak- brancheorganisatie of door welke omstandigheden dan ook prijzen worden verhoogd, kunnen deze door Alpine worden doorberekend of worden aangepast. Als een deelopdracht wordt gegeven van een aangeboden offerte heeft Alpine het recht een aangepaste prijs te berekenen.

5– Tekeningen en afbeeldingen. Door Alpine gemaakte tekeningen, afbeeldingen, documentatie, berekeningen en aanbiedingen gemaakt bij en voor de koper of op internet blijven eigendom van Alpine – hierna genoemd aanbiedingen -. Deze aanbiedingen geven een indicatie van een product, berekening en of prijs maar niet altijd de exacte uitvoering en of prijs van het product, hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en kunnen niet in de eindprijs worden verrekend.

6– Maat tolerantie – plaatsing product. Maten worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, maat tolerantie van 1 à 2 cm in de dikte van de aangebrachte isolatie en of kleine maatverschillen in m2 worden in de eindprijs van de opdracht niet verrekend.

7– Uitgesloten van garantie en schadevergoeding. Het hierna volgende is uitgesloten van garantie:
— Boorgruis, restanten van kit, schuursel, restmaterialen of andere veroorzakers van vlekken, krassen en of kleine beschadigingen die niet kunnen worden verwijderd.
— Na het bijwerken en of vullen van de boorgaten zal altijd kleurverschil en cementsluier ook na het drogen zichtbaar blijven, het zal door onze medewerkers zo fraai mogelijk worden bijgewerkt maar 100% onzichtbaar is niet mogelijk.
— Kleine krasjes of beschadigingen op nieuw geplaatst of bestaande ruiten.
— Beschadigingen door scherpe voorwerpen of gebruik van gereedschap, kleurverschil, het boren van gaten, en het noodzakelijk gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen bij verwijdering van kitten en op ander bijtende materialen.
— Straatstenen, tegels, hekwerken en tuinen met beplanting of wat dan ook op of buiten het terrein worden zo schoon c.q. goed mogelijk opgeleverd, doch restanten van isolatie materiaal, cement, cementsluier, kit en of andere materialen die kleine niet te voorkomen vlekken veroorzaken.
— Voorwaarden en of onderhoudsvoorschriften die in de orderbevestiging of als bijlage c.q. addendum worden meegeleverd, niet worden uitgevoerd of worden toegepast.
— Schimmels of blijvende schade zoals vochtvlekken bij niet voldoende ventileren van bijvoorbeeld spouwmuur of kruipruimte of door gevolgen van verkeerde bouwmethoden.
— Schade die wordt veroorzaakt door boren of ander soort gereedschap, aan en door gasleidingen, CV leidingen, kabels, rookkanalen, kokers, binnen- en spouwmuren, draden en of wat dan ook die niet zichtbaar zijn en bij het uitvoeren van de werkzaamheden die door koper niet voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemeld.
— Indien door derden de isolatiematerialen zijn beschadigd, bij aanpassen of repareren van gasleidingen, CV leidingen, kabels, draden en of kokers of wat dan ook.
— Onzichtbare gebreken veroorzaakt door derden of niet gemelde relevante gegevens die ons niet voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemeld waardoor schade en of gevolgschade kan ontstaan.
— Na het isoleren is er een andere regulatie – vocht- lucht- en warmtehuishouding – ontstaan waardoor regulair vocht, lucht en warmte zich anders gedraagt hierdoor kan vanuit de steen en of ander soort materiaal kalk, verkleuring en of vocht zichtbaar zijn. Deze chemische reacties zijn niet te voorkomen doch heeft niets te maken met de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

8– Oplevering en betaling. Na het uitvoeren van de werkzaamheden kan er op verzoek van de koper door een medewerker van Alpine een opleveringsformulier opgesteld worden en door koper voor akkoord ondertekend. Indien u aanmerkingen heeft wordt dit op dit opleveringsformulier vermeld, en wat redelijk en billijk is wordt zo snel mogelijk in orde gemaakt. Na het opleveren van het werk wordt de factuur door de koper per PIN of telefonisch voor 12 uur op de dag van oplevering overgemaakt. Vergoedingen en of bijkomende kosten voor reparatie of werkzaamheden vermeld op het opleveringsformulier die niet vooraf door Alpine zijn overlegd en akkoord bevonden worden voor verrekening niet geaccepteerd.Mocht de koper niet binnen de gestelde termijn betalen, heeft Alpine het recht de vordering te verhogen met 1% rente per maand. Indien de vordering ter incasso wordt aangeboden bij een deurwaarder zullen al deze kosten verhoogd met minimaal 30 % incasso- en gerechtskosten aan de klant in rekening worden gebracht en deze genoemde kosten zijn direct opeisbaar.

9– Levertijd en of annulering.
De opgegeven levertijd vermeld op de orderbevestiging wordt zo goed mogelijk aangehouden. Indien wij werkzaamheden kunnen combineren met als voorbeeld meerdere woningen in dezelfde wijk of straat kan de levertijd enigszins worden gewijzigd, dit wordt vroegtijdig aan de klant doorgegeven. De overeengekomen levertijd is een indicatie doch voor Alpine niet bindend. Bij overschrijding van de levertijd kan de koper de opdracht niet annuleren. Indien de koper de levertijd maximaal 8 weken opschuift worden geen extra kosten in rekening gebracht. Opschuiven van de opdracht door koper geeft Alpine het recht een meerprijs te berekenen die in overleg met koper wordt vastgesteld. Het opschuiven door de koper van meer dan 5 maanden wordt gezien als het annuleren van de opdracht. Bij annuleren van een opdracht zal de koper 50 % van het orderbedrag aan annuleringskosten betalen aan Alpine. De koper zal deze genoemde annulatiekosten na ontvangst van de factuur binnen 8 dagen betalen.

10– Ongemak tijdens het werk.
De kruipruimte moet door de koper schoon worden gemaakt zodat door de medewerkers van Alpine zo goed mogelijk kan worden gewerkt. Indien de kruipruimte niet schoon genoeg is om de werkzaamheden uit te voeren worden de kosten voor opruimen van puin of ander soort ongemak tegen betaling verwijderd.

11– Garantie. Op vloer-, spouw-, glasisolatie wordt een garantie gegeven van 10 jaar uitgezonderd een afwijkende garantie termijn op de orderbevestiging aangegeven.

12– Voorwaarden. Deze voorwaarden staan boven eventuele andere door koper te gebruiken voorwaarden. Deze genoemde voorwaarden worden dus bij iedere opdracht afgegeven en koper heeft de plicht zelf te controleren of hij deze voorwaarden heeft ontvangen. Indien een opdracht moet worden uitgevoerd onder bijzondere omstandigheden en Alpine is door de klant niet op de hoogte gesteld van deze bijzondere omstandigheden, wordt meerwerk in rekening gebracht bij de koper.

13– Subsidie en schade. Indien de koper van overheidswege recht heeft op een subsidie, dient de koper hier zelf voor te zorgen en dit aan te vragen bij de bevoegde instanties. Indien deze genoemde subsidie door welke oorzaak dan ook niet wordt toegekend is dit buiten de verantwoording van Alpine. Het niet toekennen of ontvangen van de te verwachte subsidie door de koper geeft de koper geen recht tot annuleren van de opdracht. Indien Alpine aansprakelijk is op grond van wettelijke regelingen voor het betalen van schade wordt door Alpine nooit meer schade vergoed dan de hoogte van het verkoopbedrag zoals vermeld op de orderbevestiging. Uitzonderingsgevallen van garantieverplichtingen, schade of vervolgschade die wordt veroorzaakt door medewerkers van Alpine zal worden vergoed tot het maximale uitkeringsbedrag zoals vermeld op de verzekeringspolis van Alpine. Deze polis kan in kopie op verzoek aan koper worden gestuurd.

14– Werkzaamheden met gas, water en elektra. De ruimte waarin of waarbij de werkzaamheden verricht worden moet voorzien zijn van gas, water en elektriciteit en de kosten hiervan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door Alpine zijn voor rekening van de koper. Werkzaamheden die niet door Alpine worden uitgevoerd maar wel bepalend zijn voor het goed en zo snel mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden, moeten gereed zijn voordat de werkzaamheden door Alpine moeten worden uitgevoerd. Oponthoud door onvoorziene omstandigheden worden de koper in rekening gebracht.

15– Verschil en arbitrage. Indien door verschil van mening een niet werkbare situatie ontstaat in het uitvoeren van werkzaamheden, en of het leveren van goederen zal een arbitraal trio hier een bindende uitspraak over doen. Indien de arbiters een niet redelijke en billijke uitspraak hebben gedaan zal in een zeer uitzonderlijk geval dit worden voorgelegd aan een rechtbank in Twente en is hier het Nederlands recht op van toepassing. De verliezende partij zal de arbitrage en of gerechtelijke kosten betalen. Voor arbitrage is gekozen als klantvriendelijk daar bij meningsverschillen de kosten minimaal zijn voor beide partijen.

16– Het intellectuele en geestelijk eigendom van het hierboven genoemde is volledig eigendom van Alpine isolatie BV.

Deze bovengenoemde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Overijssel per datum 2 oktober 2014 onder nummer 31/2014